Formula 3 Cup – Pravidlá

 • 25.10.2021 – Portimao
 • 08.11.2021 – Autodrom Most
 • 22.11.2021 – Zandvoort
 • 06.12.2021 – Dubai Autodrome
 • 20.12.2021 – RedBull Ring
 • 03.01.2022 – Brno
 • 17.01.2022 – Macau
 • 31.01.2022 – Slovakia Ring
 • IBAN: SK89 1111 0000 0016 4412 3000
 • var.symbol – 2021007
 • info pre príjemcu – F3-Meno-Priezvisko
 • suma – 20,-€

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Čl. 1 Úvod

Šampionát „ Formula 3 Cup“ sú preteky digitálnych automobilov v počítačovom simulátore. Na tento účel sa využíva softvér Raceroom Racing Experience (ďalej ako „R3E“) a pozostáva z online kvalifikácie a online pretekov.

Čl. 2 Slovník

 • Jazdec: osoba, ktorá sa zúčastňuje na pretekoch
 • Race Server: miestnosť v hre, do ktorej sa musia jazdci prihlásiť, aby sa mohli zúčastniť na pretekoch
 • Rozhodca: osoba, ktorá organizuje preteky a rozhoduje o penalizáciách a trestoch
 • Športový komisár: licencovaný rozhodca Slovenskej asociácie motoristického športu (SAMŠ)
 • Textový čet: použitie hernej funkcie textového četu na posielanie textových informácií počas hry medzi jazdcami a/alebo rozhodcami
 • Hlasový čet: rozhovor medzi dvoma alebo viacerými osobami cez Discord kanál

Čl. 3 Panel rozhodcov

Ján Žgravčák – riaditeľ pretekov a hlavný rozhodca

Jozef Matiaško

Ivan Hruška

Na Discord kanáli Digital Motorsport SK (ďalej ako DMS SK) je možné kontaktovať rozhodcov v sekcii Podnety, Podávanie protestov, „Formula 3 Cup“ atď.

O jednotlivých podnetoch a zmenách rozhodujú rozhodcovia v paneli rozhodcov hlasovaním. Pri vyrovnanom súčte hlasov má rozhodujúci hlas Hlavný rozhodca.

Čl. 4 Všeobecné pravidlá

4.1 Čítanie a pochopenie pravidiel

Každý jazdec zúčastňujúci sa Šampionátu „Formula 3 Cup“ vyjadruje súhlas s týmito pravidlami a súhlas s tým, že ich bude rešpektovať. Vstupom do šampionátu ste povinní dodržiavať pravidlá. Neporozumenie pravidlám nie je možné použiť ako ospravedlnenie.

4.2 Všeobecné zásady správania sa

Každý jazdec štartujúci v Šampionáte „Formula 3 Cup“ musí vždy a v každej chvíli preukazovať slušné správanie sa. Každá diskriminácia a napádanie, či už slovné, písomné alebo inak zakázané môže viesť k vylúčeniu zo šampionátu.

4.3 Podvádzanie a použitie externého softvéru

Nie je povolené používať externé programy alebo dáta, ktoré menia funkcie simulátora za účelom získania konkurenčnej výhody. Jazdci pristihnutí pri podvádzaní v akejkoľvek časti šampionátu budú z neho vylúčení.

V prípade, že nebude možné v súboroch priamo dokázať použitie zakázaného softvéru, no stále bude zjavné, že jazdné vlastnosti auta sa nedajú vysvetliť riadnym fungovaním hry AC, zákaz štartu na základe video dôkazu je takisto prípustný.

4.4 Kontá

Štart v šampionáte je možný len za použitia skutočného mena a priezviska. Falošné mená, prezývky alebo názvy klanov v mene nie sú prípustné. Ak ich použijete, nebudete pripustení na online herný server a nemôžete získať trofeje.

4.5 Rozhodnutia rozhodcov

Rozhodnutia rozhodcov sú záväzné. Ak spornú situáciu nepokrývajú dostatočne tieto pravidlá, rozhodcovia majú právo na konečné rozhodnutie. Akékoľvek oznámenie rozhodcov na oficiálnych kanáloch Digital Motorsport SK (FB stránka, Discord kanál, textový čet v hre), ktoré sú špecifikované ako pravidlá a musia byť rešpektované všetkými jazdcami.

Čl. 5 Organizátor

Digital Motorsport SK, Zarieč-Keblov 327, Svederník, Slovenská republika

Čl. 6 Vyhlásenie o súhlase

Jazdci a víťazi pretekov súhlasia, že ich mená sa objavia v prenosoch (živých alebo záznamoch) a tlačových správach, ktoré vydá organizátor.

Víťazi súhlasia, že organizátor môže vyrobiť a použiť fotografie a video záznamy (napr. internetový alebo TV prenos), v ktorých sú jazdci identifikovateľní, čo platí aj o ich vyjadreniach, rozhovoroch a pod. v audio či video formáte. Organizátor môže tieto nahrávky použiť.

Čl. 7 Ochrana údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov osôb s príslušnosťou k Digital Motorsport SK sú zverejnené na stránke digitalmotorsport.sk.

DMSK použije iba údaje nutné na vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien.

Čl. 8 Predčasné ukončenie šampionátu

Organizátor má právo ukončiť alebo zrušiť online kvalifikáciu alebo celú súťaž. Predčasným zrušením nevznikajú protistrane žiadne nároky.

Organizátor má právo vylúčiť jedného alebo viacerých účastníkov zo súťaže v prípade akejkoľvek manipulácie, pokusu alebo podozrenia z manipulácie.

Čl. 9 Zmeny

DMSK si explicitne vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel kedykoľvek, s účinnosťou v budúcnosti. Účastníci o tom musia byť informovaní na príslušnom mieste.

B. ŠPORTOVÉ PRAVIDLÁ

Čl. 10 Kalendár online šampionátu

Kalendár šampionátu bude zverejnený na komunikačných kanáloch Digital Motorsport SK.

Čl. 11 Spôsobilosť

Zúčastniť sa na tomto šampionáte môžu ktorýkoľvek pretekár s licenciou jazdca SAMŠ alebo bez nej, po splnení podmienok účasti v šampionáte.

Rozhodcovia majú právo odmietnuť štart účastníka aj bez udania dôvodu.

Čl. 12 Účasť v šampionáte

12.1 Vstupné poplatky

Na štart v Šampionáte „Formula 3 Cup“ je potrebné vlastniť hru R3E a potrebné DLC.

Jazdec je zároveň povinný použiť vo svojom R3E online profile reálne meno a priezvisko.

Štartovné:

Formula 3 Cup : 20 €/sezóna

Štart v pretekoch bude jazdcovi umožnený až po uhradení štartovného.

Štartovné sa uhrádza na účet Digital Motorsport SK:

IBAN: SK89 1111 0000 0016 4412 3000

Variabilný symbol – 2021007

12.2 Registrácia do šampionátu

Do šampionátu sa môžu registrovať iba jazdci ktorí vlastnia potrebný software R3E, všetky potrebné DLC a spĺňajú podmienky účasti v šampionáte (čl. 11, čl. 12 bod 12.1).

Registrácia jazdcov do šampionátu sa uskutoční na discorde – kanál #FR3-Zoznam prihlásených, kde súťažiaci napíše svoje meno, štartové číslo a priloží skin vozidla.  Súťažiaci dostane prístup do tohto kanálu po uhradení poplatku za štartovné na účet organizátora

12.3 Autá a a ich dizajny (skiny, livery)

Jazdec si do šampionátu môže vybrať z ponuky základných vzhľadov poskytnutých platformou R3E. Počas celého šampionátu je jazdec povinný používať rovnaký dizajn. Pri výbere štartového čísla platí zásada prvého výberu (kto oficiálne ohlásil výber skôr, má právo na číslo a skin). V prípade vyčerpania skinov bude môcť organizátor udeľovať výnimky – tieto sú v plnej kompetencii organizátora.

12.4 Tímy a komunita

Každý jazdec môže pri registrácii do šampionátu špecifikovať, aký tím bude počas Šampionátu „Formula 3 Cup “ reprezentovať. Nebude žiadne bodovanie tímov ani komunít; hoci názvy tímov a komunít budú môcť byť použité v promomateriáloch a pri komentovaní internetových alebo TV prenosov z pretekov. Akékoľvek vulgárne alebo diskriminačné názvy budú odmietnuté rozhodcami pod hrozbou zákazu štartu.

12.4 Povinné a odporúčané aplikácie

V šampionáte Formula 3 Cup nie sú vyžadované žiadne aplikácie, odporúčame ale používať minimálne aplikáciu na uľahčenie orientácie na trati (CSP Radar alebo Helicorsa, prípadne Crewchief)

Čl. 13 Formát online pretekov

13.1 Formát šampionátu Formula 3 Cup

Online preteky viacerých hráčov budú rozhodujúcim faktorom pre získavanie bodov do hodnotenia Šampionátu „Formula 3 Cup“. Jazdec, ktorý získa najviac bodov v hodnotení , bude víťazom Šampionátu „Formula 3 Cup“.

13.2 Formát pretekov Formula 3 Cup

18:00 Oficiálny tréning 120 minút

20:00 Kvalifikácia 15 minút

20:15 Warm Up 4 minúty

20:20 Preteky 1 – 20 minút (Pevný štart)

20:45 Preteky 2 – 40 minút (Pevný štart) – Top 10 reversed

14.4. Informácie o serveri

Informácie o serveri a prístupové heslo budú distribuované cez Discord kanál  na serveri Digital Motorsport SK.

14.5 Pripojenie na server a jeho opustenie

Jazdec je povinný sa pripojiť na pretekový server najneskôr počas oficiálneho tréningu. Pripojenie počas kvalifikácie nebude možné.

Odpojenie sa zo servera, kým nebolo ukončené podujatie, je povolené.

14.6 Výsledky pretekov

Výsledky pretekov, ktoré sa zobrazia na obrazovke po skončení pretekov v hre, sú provizórne.

Výsledky sa stávajú oficiálnymi po zverejnení rozhodcami na príslušných komunikačných kanáloch. Bodovacia tabuľka bude následne aktualizovaná.

14.7. Ocenenia pre víťazov

DMSK  vypisuje vecné a finančné odmeny pre Top 5  jazdcov celkového hodnotenia Šampionátu „Formula 3 Cup“. Zoznam cien za jednotlivé umiestnenia budú zverejnené počas šampionátu.

Čl. 14 Etiketa na trati

14.1 Všeobecné zásady športového správania sa

Toto je šampionát v digitálnom motoršporte (simracingu) a jazdci musia rešpektovať tento šport, šampionát a svojich konkurentov. Jazdci sa musia vždy usilovať o dosiahnutie najlepších výsledkov v každých pretekoch, jazdou v rámci pravidiel a pri podriadení sa princípom fair-play.

14.2 Dôležité základy

Jazdec je povinný ovládať svoje vozidlo a mať ho pod kontrolou. Neschopnosť ovládať vozidlo nie je ospravedlnením, ak zapríčiní kolíziu. Súperi sú takisto ľudia, čo treba mať na pamäti. Je potrebné pretekať s radosťou a rešpektom.

Takisto je potrebné si uvedomiť, že toto je oficiálny Šampionát DMSK, pričom každý jazdí pod vlastným menom a teda, reprezentuje sám seba na verejnosti v priamom TV prenose.

Jazdec je povinný vykonať všetko potrebné aby zabezpečil svoju čo najlepšiu orientáciu na trati či už použitím odporúčaných aplikácií alebo použitím softwarového spottera (Crewchief).

14.3 Štart pretekov

Na štarte každých pretekov je potrebné byť obzvlášť opatrný. Je veľmi ľahké spôsobiť kolíziu, ktorá ovplyvní veľa ďalších jazdcov. Incidenty po štarte a v prvej zákrute pretekov budú posudzované prísnejšie.

14.4 Predbiehanie a bránenie

Predbiehanie je jednou z najdôležitejších častí pretekov. Všetci jazdci, ktorí sú pri predbiehaní, musia jazdiť s rešpektom a opatrne. Nie je povolené vytláčať prenasledujúce auto mimo trať tým, že bude mať málo miesta. Pri brzdení ja zakázané meniť stopu. Meniť stopu na rovinke je povolené len za účelom roztrhnutia aerodynamického vaku. Keď sa útočiaci jazdec približuje, jazdec môže zmeniť stopu už len raz; t.z. vybrať si stopu pred zákrutou a v nej musí zotrvať až po vrchol zákruty (apex). Keď je útočiaci jazdec vedľa brániaceho, je povinný prispôsobiť stopu prejazdu tak, aby nedošlo ku kontaktu. Predbiehanie sa považuje za začaté, keď os predných kolies útočiaceho vozidla je pred osou zdaných kolies brániaceho; v tej chvíli je aj brániaci jazdec povinný nechať útočiacemu dostatok miesta. Bezhlavé nepripravené útočenie z veľkej diaľky na poslednú chvíľu (tzv. divebombing) nie je povolené.

14.5 Ohraničenie trate

Dodržiavanie ohraničenia trate kontroluje hra, ktorá je schopná udeliť trest počas závodu. Vo všeobecnosti platí, že na trati je potrebné mať vždy aspoň dve kolesá; obrubník sa považujú za trať. Ak sú na trati nejaké špecifické miesta, budú vysvetlené v informáciách k podujatiu.

Keď jazdec prekročí ohraničenie trate a viditeľne získal výhodu (negatívna delta) a jeho výsledný čas na kolo bude rýchlejší ako je jeho priemerný čas na kolo v závode, server udelí jazdcovi po prekročení cieľovej čiary varovanie. Po 4 varovaniach prichádza trest – prejazd boxovou uličkou ktorú musí jazdec vykonať do 3 kôl od udelenia trestu. Pokiaľ hra udelí trest v poslednom kole a nie je možné ho vykonať, bude jazdcovi na konci závodu pripočítaný čas 30 trestných sekúnd.

V prípade platformy Raceroom Racing Experience hra udeľuje automatické slowdown penalty, kedy jazdec musí spomaliť mimo ideálnej stopy na čas určený hrou. Ak tak neurobí v stanovenom čase, dostane dodatočný trest stanovený hrou, zvyčajne DT.

14.6 Ideálna preteková stopa

Jazdec smie v snahe brániť svoju pozíciu zmeniť pretekovú stopu len raz. Nadmerné kľučkovanie a blokovanie nie je povolené. Ak sa vracia jazdec na trať, musí byť extrémne opatrný a nesmie brániť v prejazde iným jazdcom, ktorí sa blížia vyššou rýchlosťou. Ideálne je vrátiť sa na trať mimo ideálnej pretekovej stopy.

14.7 Kvalifikácia

V kvalifikácii je každý jazdec zodpovedný za to, aké voľné miesto si nájde, keď začína ostré merané kolo. Auto v ostrom meranom kole nie je povinné uvoľniť stopu rýchlejšiemu autu blížiacemu sa zozadu. Jazdec vo výjazdovom alebo vjazdovom kole do boxov musí uvoľniť stopu autám v meranom kole bez blokovania. Jazdec v meranom kole môže svoju prítomnosť zdôrazniť preblikávaním predných svetiel (svetelná húkačka). V kvalifikácii je zakázané používať klávesu Escape na návrat do boxov. Ak jazdec použije Escape, má zakázané vrátiť sa na trať a pokračovať v kvalifikácii. Jeho dovtedajší čas zostáva v platnosti.

14.8 Predbiehanie o kolo

Jazdec predbiehaný o kolo musí dodržať predvídateľnú pretekovú stopu a pravidelnú rýchlosť. Neprimerané manévre ako predčasné/tvrdšie brzdenie alebo náhla zmena stopy hoci s úmyslom uľahčiť predbehnutie o kolo, sa väčšinou končí nedorozumením a incidentom. Jazdci musia kontrolovať svoje okolie a nebojovať o pozíciu s vozidlom, ktoré je rýchlejšie a o kolo vpredu v poradí. Modré vlajky automaticky ukazuje hra, ich ignorovanie bude potrestané.

14.9 Odstúpenie

Na odstúpenie z pretekov je povolené použiť klávesu Escape. Ukončí to tak preteky jazdca. Kvôli internetovému priamemu prenosu sa odporúča počkať aspoň 10 sekúnd po nehode alebo poruche, ktorá neumožňuje pokračovať, a potom použiť Escape.

14.10 Pripojenie

Je zodpovednosť každého jazdca, mať zabezpečené dostatočné a stabilné pripojenie na internet. Získanie výhody z dôvodu zlého pripojenia nie je dovolené. Incidenty zapríčinené lagovaním, budú považované za chybu lagujúceho jazdca. Jazdec s opakovaným zlým pripojením môže byť vylúčený zo sezóny.

14.11 Čet v hre

Používanie textového četu v hre je počas kvalifikácie a samotného závodu zakázané. Hlasový čet v hre (hlasový Discord kanál) je zakázané používať počas kvalifikácie; v pretekoch je povolené používať len na najnutnejšiu komunikáciu s vedením pretekov.

Čl. 15 Signály vlajok a ich význam

Signály vlajok zobrazuje hra a každý jazdec je povinný mať zapnuté ich zobrazovanie.

15.1 Žltá vlajka

Žltá vlajka znamená incident na trati. Je potrebné dodržiavať maximálnu opatrnosť.

15.2 Modrá vlajka

Modrá vlajka znamená približovanie sa rýchlejšieho auta zozadu. Zvyčajne sa zobrazí, ak je jazdec vo výjazdovom kole, alebo ho v pretekoch bude predbiehať jazdec rýchlejší o jedno celé kolo. Je potrebné nechať rýchlejšieho jazdca ísť, inak hrozí udelenie trestu. Ignorovanie modrej vlajky bude znamenať udelenie trestu.

15.3 Čierna vlajka

Čierna vlajka znamená diskvalifikáciu.

Čl. 16 Incidenty a tresty

16.1 Definícia incidentov

„Incident“ znamená udalosť alebo sériu udalostí za účasti jedného alebo viacerých jazdcov, alebo konanie akéhokoľvek jazdca, ktoré nahlási športovému komisárovi iný jazdec, ktoré zahŕňa (no nie je obmedzené len na):

 • zapríčinenie kolízie, ktorá znevýhodní súpera
 • vytlačenie jazdca mimo trate
 • nedovolené bránenie v legitímnom predbiehacom manévri iného jazdca
 • nedovolené bránenie inému jazdcovi v prebiehaní
 • nebezpečná jazda
 • používanie textového četu v kvalifikácii alebo pretekoch
 • nedostatok rešpektu, vulgárny alebo nevhodný jazykový prejav smerom k inému jazdcovi, rozhodcovi, športovému komisárovi, organizátorovi alebo divákovi
 • prekročenie ohraničenia trate
 • nebezpečný návrat na trať
16.2 Podávanie protestov a nahlasovanie incidentov
16.2.1 Podávanie protestov

Ak má niektorý jazdec pocit, že bol v pretekoch znevýhodnený, alebo niektorý jazdec použil nelegálnu výhodu, môže nahlásiť incident rozhodcom na príslušnom Discord kanáli „Podávanie protestov“.

Protest musí obsahovať:

 • meno jazdca, ktorý porušil pravidlá
 • podujatie a preteky, v ktorých k porušeniu došlo
 • kolo a zákruta, v ktorých sa to stalo
 • Krátky popis incidentu
 • Krátke video incidentu, z minimálne troch uhlov pohľadu (prenosová kamera, zhora a zozadu) zo záznamu pretekov

Rôzne incidenty musia byť nahlásené samostatne. Rozhodcovia nebudú posudzovať incidenty bez podaného protestu, ak nešlo o extrémne formy nevhodného správania sa jazdcov.

16.2.2 Pravidlá protestov

Jazdec môže reportovať aj incidenty, ktoré sa ho priamo netýkajú. Rozhodcovia nemajú možnosť vidieť úplne všetko, a tak využívajú na posúdenie incidentov oči ostatných jazdcov. Na urýchlenie procesu posudzovania je nutné vyhotoviť video a poslať ho spolu s protestom.

16.2.3 Termín podávania protestov

Protesty musia byť podané v deň pretekov od 21:00 do 23:00. Protesty podané pred alebo po určenom čase budú ignorované.

16.2.4 Odvolanie proti trestu

Odvolanie proti udelenému trestu nie je možné.

16.2.5 Zásady správania sa a vyjadrenia na obhajobu

Akékoľvek vyjadrenia, ktoré obsahujú neúctivé alebo diskriminačné komentáre smerom k vedeniu pretekov (rozhodcom, športovým komisárom, komentátorom) alebo k iným jazdcom budú ignorované a ich autor bude bezpodmienečne vylúčený z budúcich podujatí DM.

16.3 Tresty a penalizácie
16.3.1 Zavedenie penalizácií a trestov

V šampionáte „Formula 3 Cup” je možné dostať tresty a časové penalizácie.

16.3.2 Katalóg trestov a penalizácií

Obvyklý trest je +5 sekúnd k výslednému času pretekov.

Ak jazdec porušil pravidlá, no nezískal výhodu, napríklad išiel nebezpečne, spôsobil kolíziu bez straty pozície, prípadne neúmyselnú kolíziu s malou časovou stratou, môže byť trest zredukovaný na varovanie.

Ak jazdec, ktorý porušil pravidlá, skončí v poradí tesne pred incidentom znevýhodneným jazdcom, pozície v konečnom poradí je možné jednoducho vymeniť.

V prípade, že je znevýhodnené veľká skupina jazdcov ako dôsledok kolízie alebo veľmi nezodpovednej či neopatrnej jazdy, trest môže byť zdvojnásobený.

Vážny prípad extrémne neopatrnej jazdy alebo konštantného skracovania trate za účelom získania výhody môže byť časová penalizácia strojnásobená.

V extrémnych prípadoch zámerného podvádzania alebo zámerného spôsobovania kolízií bude jazdec diskvalifikovaný a vylúčený zo všetkých podujatí DM SK.

16.3.3 Ohlasovanie trestov a penalizácií

Športoví komisári a rozhodcovia zverejnia tresty a penalizácie s vysvetlením na príslušnom Discord kanáli.

Čl. 17 Ostatné pravidlá

Ako bolo spomínané vyššie, použitie externého softvéru na získanie výhody nie je povolené.

Pre objasnenie, použitie niektorých programov sa povoľuje, ak sú používané na svoju pôvodnú a deklarovanú funkciu.

Povolené programy:

 • Content Manager
 • Crewchief (odporúčaný)
 • pTracker
 • Softvér ovládačov volantu (napr. Logitech profiler)
 • Dashboard aplikácie zobrazovania údajov palubnej dosky (Simhub a podobné)
 • Nástroje telemetrie a nastavenia (napr. Motec)

Čl. 18 Vysielanie

Online preteky pre viacerých hráčov budú naživo prenášané formou YouTube kanála v rámci vysielania programu Digital Motorsport TV so slovenským komentárom Michala Cimbalíka.