VOC 2022 – Pravidlá

1.         VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

1.1   Úvod

Šampionát „Virtual Octavia Cup 2022“ sú preteky digitálnych automobilov v počítačovom simulátore. Na tento účel sa využíva softvér Assetto Corsa (ďalej ako „AC“) a pozostáva z online kvalifikácie a online pretekov. 

1.2   Slovník

 • Jazdec: osoba, ktorá sa zúčastňuje na pretekoch
 • Race Server: miestnosť v hre, do ktorej sa musia jazdci prihlásiť, aby sa mohli zúčastniť na pretekoch
 • Rozhodca: osoba, ktorá organizuje preteky a rozhoduje o penalizáciách a trestoch
 • Športový komisár: licencovaný rozhodca Slovenskej asociácie motoristického športu (SAMŠ)
 • Textový čet: použitie hernej funkcie textového četu na posielanie textových informácií počas hry medzi jazdcami  a/alebo rozhodcami
 • Hlasový čet: rozhovor medzi dvoma alebo viacerými osobami cez Discord kanál

1.3   Panel rozhodcov

 • Roman Fusatý – riaditeľ pretekov a administrátor šampionátu
 • Jozef Matiaško – hlavný rozhodca
 • Ivan Hruška – rozhodca
 • Ján Žgravčák – rozhodca

Na Discord kanáli Digital Motorsport SK (ďalej ako DMSK) je možné kontaktovať rozhodcov v podľa upresnenia administrátora šampionátu.

O jednotlivých podnetoch a zmenách rozhodujú rozhodcovia v paneli rozhodcov hlasovaním. Pri vyrovnanom súčte hlasov má rozhodujúci hlas Hlavný rozhodca.

1.4   Všeobecné pravidlá

1.4.1         Čítanie a pochopenie pravidiel

Každý jazdec zúčastňujúci sa Šampionátu „Virtual Octavia Cup 2022 “ vyjadruje súhlas s týmito pravidlami a súhlas s tým, že ich bude rešpektovať. Vstupom do šampionátu ste povinní dodržiavať pravidlá. Neporozumenie pravidlám nie je možné použiť ako ospravedlnenie. 

1.4.2         Všeobecné zásady správania sa

Každý jazdec štartujúci v Šampionáte „Virtual Octavia Cup 2022 “ musí vždy a v každej chvíli preukazovať slušné správanie sa. Každá diskriminácia a napádanie, či už slovné, písomné alebo inak zakázané môže viesť k vylúčeniu zo šampionátu.

1.4.3         Podvádzanie a použitie externého softvéru

Nie je povolené používať externé programy alebo dáta, ktoré menia funkcie simulátora za účelom získania konkurenčnej výhody. Jazdci pristihnutí pri podvádzaní v akejkoľvek časti šampionátu budú z neho vylúčení. 

V prípade, že nebude možné v súboroch priamo dokázať použitie zakázaného softvéru, no stále bude zjavné, že jazdné vlastnosti auta sa nedajú vysvetliť riadnym fungovaním hry AC, zákaz štartu na základe video dôkazu je takisto prípustný.

1.4.4         Kontá

Štart v šampionáte je možný len za použitia skutočného mena a priezviska. Falošné mená, prezývky alebo názvy klanov v mene nie sú prípustné. Ak ich použijete, nebudete pripustení na online herný server a nemôžete získať trofeje. 

1.4.5         Rozhodnutia rozhodcov

Rozhodnutia rozhodcov sú záväzné. Ak spornú situáciu nepokrývajú dostatočne tieto pravidlá, rozhodcovia majú právo na konečné rozhodnutie. Akékoľvek oznámenie rozhodcov na oficiálnych kanáloch Digital Motorsport SK (FB stránka, Discord kanál, textový čet v hre), ktoré sú špecifikované ako pravidlá a musia byť rešpektované všetkými jazdcami.

1.5   Organizátor

Digital Motorsport SK, Zarieč-Keblov 327, Svederník, Slovenská republika

1.6   Vyhlásenie o súhlase

Jazdci a víťazi pretekov súhlasia, že ich mená sa objavia v prenosoch (živých alebo záznamoch) a tlačových správach, ktoré vydá organizátor.

Víťazi súhlasia, že organizátor môže vyrobiť a použiť fotografie a video záznamy (napr. internetový alebo TV prenos), v ktorých sú jazdci identifikovateľní, čo platí aj o ich vyjadreniach, rozhovoroch a pod. v audio či video formáte. Organizátor môže tieto nahrávky použiť.

1.7   Ochrana údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov osôb s príslušnosťou k Digital Motorsport SK sú zverejnené na stránke digitalmotorsport.sk.

DMSK použije iba údaje nutné na vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien.

1.8   Predčasné ukončenie šampionátu

Organizátor má právo ukončiť alebo zrušiť online kvalifikáciu alebo celú súťaž. Predčasným zrušením nevznikajú protistrane žiadne nároky. 

Organizátor má právo vylúčiť jedného alebo viacerých účastníkov zo súťaže v prípade akejkoľvek manipulácie, pokusu alebo podozrenia z manipulácie. 

1.9   Zmeny

DMSK si explicitne vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel kedykoľvek, s účinnosťou v budúcnosti. Účastníci o tom musia byť informovaní na príslušnom mieste.

2.         ŠPORTOVÉ PRAVIDLÁ

2.1   Kategorizácia jazdcov

Hodnotenie šampionátu „Virtual Octavia Cup 2022“ bude rozdelené do dvoch kategórií – PRO a GEN, podľa platnej kategorizácie jazdcov komunity DMSK na rok 2022. Jazdec ktorý nemá pridelenú kategóriu je povinný vyžiadať zaradenie do kategórie PRO alebo GEN prostredníctvom online formulára, ktorý sa nachádza na webe DMSK (https://www.digitalmotorsport.sk/podujatia/kategorizacia-pilotov/)

2.2   Spôsobilosť

Zúčastniť sa na tomto šampionáte môžu ktorýkoľvek pretekár s licenciou jazdca SAMŠ alebo bez nej, po splnení všetkých podmienok účasti v šampionáte. 

Rozhodcovia majú právo odmietnuť štart účastníka aj bez udania dôvodu. 

2.3   Účasť v šampionáte

2.3.1         Vstupné požiadavky

Na štart v šampionáte „Virtual Octavia Cup 2022 “ je potrebné vlastniť hru AC a potrebné DLC. Auto a trate mimo originálnych tratí sú dostupné zadarmo a nie je potrebné za ne platiť. Všetky potrebné rozšírenia na účasť v šampionáte poskytne administrátor.

2.3.2         Registrácia do šampionátu

Jazdec je povinný zaregistrovať sa do šampionátu cez formulár zverejnený na webe a Discord serveri DMSK. Jazdec je povinný použiť pri registrácii do šampionátu svoje reálne meno a priezvisko. Registráciu následne schvaľuje administrátor šampionátu po vyhodnotení splnenia všetkých podmienok a zaplatení štartovného.

Do šampionátu „Virtual Octavia Cup 2022“ je možné obsadiť 30 serverových slotov. Pokiaľ už registračný formulár neumožňuje registráciu do šampionátu znamená to že všetky sloty do šampionátu sú obsadené a do šampionátu sa nedá registrovať.

V prípade obsadenia všetkých slotov je možné zapísať sa na zoznam náhradníkov ktorí vedie administrátor šampionátu. Náhradník neplatí štartovné až do momentu keď bude oficiálne povolaný do šampionátu administrátorom šampionátu.

Organizátor šampionátu si vyhradzuje právo vyhradiť alebo pridať extra serverové sloty pre VIP jazdcov (reálni jazdci, hostia)

2.3.3         Štartovné: 

Pokyny k úhrade štartovného:

 • číslo účtu IBAN: SK89 1111 0000 0016 4412 3000
 • variabilný symbol: 2022009
 • info pre príjemcu: VOC2022-Meno-Priezvisko
 • Suma: 20,-€

Štartovné po zaplatení, schválení registrácie a odjazdení aspoň jedných pretekov nie je vratné za žiadnych okolností. V prípade povolania náhradníka, tento jazdec musí zaplatiť štartovné v celej výške 20,-€ v dostatočnom predstihu pred prvými pretekmi, do ktorých nastúpi.

2.3.4         Autá a ich dizajny (skiny, livery)

Jazdec je povinný dodať organizátorom pred začiatkom šampionátu vlastný vzhľad vozidla, vytvorený podľa oficiálnej inštrukcie poskytnutej administrátorom šampionátu. Vzhľad svojho vozidla jazdec povinne potvrdí v Discord textovom kanáli v príslušnom čete (voc22-skiny) nahraním fotografie vzhľadu a uvedením štartového čísla. Pokiaľ jazdec nie je schopný dodať svoj vlastný vzhľad do šampionátu, bude mu poskytnutý náhodný vzhľad od organizátora šampionátu.

 Počas celého šampionátu je jazdec povinný používať rovnaký dizajn a rovnaké štartové číslo. Výnimky povoľuje administrátor šampionátu po vzájomnej dohode.

 Pri výbere štartového čísla platí zásada prvého výberu (kto oficiálne ohlásil výber skôr, má právo na číslo).

2.3.5         Tímy a komunita

Každý jazdec môže pri registrácii do šampionátu špecifikovať, aký tím bude počas šampionátu „Virtual Octavia Cup 2022 “ reprezentovať. Nebude žiadne oficiálne bodovanie tímov ani komunít; hoci názvy tímov a komunít budú môcť byť použité v promo materiáloch a pri komentovaní internetových prenosov z pretekov.

Akékoľvek vulgárne alebo diskriminačné názvy budú odmietnuté rozhodcami pod hrozbou zákazu štartu.

2.3.6         Povinné a odporúčané aplikácie

V šampionáte Virtual Octavia Cup 2022 je povinné používať balík rozšírení pripravený organizátorom, ktorý obsahuje Content Manager, Custom Shader Patch, SOL a rozšírenia boxov.

 Ďalej odporúčame používať minimálne aplikáciu na uľahčenie orientácie na trati (CSP Radar alebo Helicorsa, prípadne Crewchief). Linky na stiahnutie balíka rozšírení budú zverejnené na webe DMSK a v príslušnom Discord kanále.

2.4   Online preteky

2.4.1         Kalendár šampionátu  

2.4.2         Formát pretekov

18:00Oficiálny tréning120 minút 
20:00Kvalifikácia30 minútOtvorená, neobmedzený počet kôl, zákaz ESC
20:30Preteky2×25 minútPevný štart, do R2 otočené poradie top 10 z výsledku R1

Špeciálne nastavenie servera:

Spotreba paliva:               100%
Opotrebovanie pneumatík: 100%
Poškodenie:100%
Spôsob štartu:                   Pevný
Fixovaný setup:                Nie
Tresty za skracovanie trate:Podľa hry, Drive Trough
Povinný pitstop:               Nie
Automatická spojka:      Povolená
Nahrievané pneumatiky: Vypnuté
Pit limiterManuálny!
Počasie:                                Reálna meteo sonda (openweathermap.org)

2.4.3         Informácie o serveri

Informácie o serveri a prístupové heslo budú distribuované cez Discord kanál #voc22-info na serveri Digital Motorsport SK. Na server v hre AC sa treba pripojiť cez sekciu Multiplayer.

2.4.4         Pripojenie na server a jeho opustenie

Je odporúčané pripojiť sa na pretekový server najneskôr počas oficiálneho tréningu. Pripojenie počas kvalifikácie je možné.

Po opustení servera počas samotných pretekov je povolené vrátiť sa na server a pokračovať v pretekoch. Je však potrebné dodržať všetky zásady výjazdu z pit zóny a rešpektovať modré vlajky.

Odpojenie sa zo servera, kým nebolo ukončené podujatie, je povolené.

2.4.5         Výsledky pretekov

Výsledky pretekov, ktoré sa zobrazia na obrazovke po skončení pretekov v hre, sú provizórne. Výsledky sa stávajú oficiálnymi po zverejnení rozhodcami na príslušných komunikačných kanáloch. Bodovacia tabuľka bude následne aktualizovaná a zverejnená.

2.4.6         Pridelenie bodov v šampionáte

Body do hodnotenia šampionátu budú prideľované najlepším 10. jazdcom zvlášť v kategórii PRO a zvlášť v kategórii GEN, podľa nasledovného kľúča:

Body: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1

Extra body za umiestnenie v kvalifikácii alebo za najrýchlejšie kolo v pretekoch sa udeľovať nebudú, takisto sa ani nebude mazať najhorší výsledok dosiahnutý v priebehu šampionátu.

2.4.7         Vyrovnanie výkonnosti (Kompenzačná váha)

Na zatraktívnenie bojov v šampionáte bude v šampionáte použitý zjednodušený systém vyrovnania výkonnosti jazdcov, ktorý sa používa napríklad aj v šampionáte TCR Eastern Europe – Kompenzačná váha (Compensation Weight).

Podľa výsledkov kvalifikácie bude jazdcom, ktorí sa kvalifikovali do 5. miesta, pridaná do ďalšieho pretekového večera extra váha (ballast) podľa nasledovného kľúča:

 1. miesto + 50 kg
 2. miesto + 40 kg
 3. miesto + 30 kg
 4. miesto + 20 kg
 5. miesto + 10 kg

Do prvých pretekov sezóny každý jazdec začína bez kompenzačnej váhy. Kompenzačná váha sa určí po každom pretekovom večeri nanovo podľa oficiálnych výsledkov kvalifikácie. Administrátor šampionátu zabezpečí pridanie balastu do entry listu jazdca, ktorý bude môcť trénovať na ďalšie preteky už s určeným balastom.

2.4.8         Ocenenia pre víťazov

PRO
1. miesto – pohár víťaza, SimRacing rukavice, Tričko DMSK, Kniha Škoda motoršport 120 let
2. miesto – pohár 2.miesto, Tričko DMSK, Kniha Škoda motoršport 120 let
3. miesto – pohár 3.miesto, Tričko DMSK, Kniha Škoda motoršport 120 let

GEN
1. miesto – pohár víťaza, SimRacing rukavice, Tričko DMSK, Kniha Škoda motoršport 120 let
2. miesto – pohár 2.miesto, Tričko DMSK, Kniha Škoda motoršport 120 let 3. miesto – pohár
3.miesto, Tričko DMSK, Kniha Škoda motoršport 120 let

2.5   Etiketa na trati

2.5.1         Všeobecné zásady športového správania sa

Toto je šampionát v digitálnom motoršporte (simracingu) a jazdci musia rešpektovať tento šport, šampionát a svojich konkurentov. Jazdci sa musia vždy usilovať o dosiahnutie najlepších výsledkov v každých pretekoch, jazdou v rámci pravidiel a pri podriadení sa princípom fair-play.

2.5.2         Dôležité základy 

Jazdec je povinný ovládať svoje vozidlo a mať ho pod kontrolou. Neschopnosť ovládať vozidlo nie je ospravedlnením, ak zapríčiní kolíziu. Súperi sú takisto ľudia, čo treba mať na pamäti. Je potrebné pretekať s radosťou a rešpektom.

Takisto je potrebné si uvedomiť, že toto je oficiálny Šampionát DMSK, pričom každý jazdí pod vlastným menom a teda, reprezentuje sám seba na verejnosti v priamom prenose. 

Jazdec je povinný vykonať všetko potrebné aby zabezpečil svoju čo najlepšiu orientáciu na trati či už použitím odporúčaných aplikácií alebo použitím softwarového spottera (Crewchief).

2.5.3         Štart pretekov

Na štarte každých pretekov je potrebné byť obzvlášť opatrný. Je veľmi ľahké spôsobiť kolíziu, ktorá ovplyvní veľa ďalších jazdcov. Incidenty po štarte a v prvej zákrute pretekov budú posudzované prísnejšie.

2.5.4         Predbiehanie a bránenie

Predbiehanie je jednou z najdôležitejších častí pretekov. Všetci jazdci, ktorí sú pri predbiehaní, musia jazdiť s rešpektom a opatrne. Nie je povolené vytláčať prenasledujúce auto mimo trať tým, že bude mať málo miesta. Pri brzdení ja zakázané meniť stopu. Meniť stopu na rovinke je povolené len za účelom roztrhnutia aerodynamického vaku. Keď sa útočiaci jazdec približuje, jazdec môže zmeniť stopu už len raz; t.z. vybrať si stopu pred zákrutou a v nej musí zotrvať až po vrchol zákruty (apex). Keď je útočiaci jazdec vedľa brániaceho, je povinný prispôsobiť stopu prejazdu tak, aby nedošlo ku kontaktu. Predbiehanie sa považuje za začaté, keď os predných kolies útočiaceho vozidla je pred osou zdaných kolies brániaceho; v tej chvíli je aj brániaci jazdec povinný nechať útočiacemu dostatok miesta. Bezhlavé nepripravené útočenie z veľkej diaľky na poslednú chvíľu (tzv. divebombing) nie je povolené.

2.5.5         Ohraničenie trate

Dodržiavanie ohraničenia trate kontroluje hra, ktorá je schopná udeliť trest počas pretekov. Vo všeobecnosti platí, že na trati je potrebné mať vždy aspoň dve kolesá; obrubníky sa považujú za trať. Ak sú na trati nejaké špecifické miesta, budú vysvetlené v informáciách k podujatiu. 

Keď jazdec prekročí ohraničenie trate a viditeľne získal výhodu (negatívna delta) a jeho výsledný čas na kolo bude rýchlejší ako je jeho priemerný čas na kolo v pretekoche, server udelí jazdcovi po prekročení cieľovej čiary varovanie. Po 4 varovaniach prichádza trest – prejazd boxovou uličkou, ktorý musí jazdec vykonať do 3 kôl od udelenia trestu. Pokiaľ hra udelí trest v poslednom kole a nie je možné ho vykonať, bude jazdcovi na konci pretekov pripočítaný čas 30 trestných sekúnd k výslednému času.

2.5.6         Ideálna preteková stopa

Jazdec smie v snahe brániť svoju pozíciu zmeniť pretekovú stopu len raz. Nadmerné kľučkovanie a blokovanie nie je povolené. Ak sa vracia jazdec na trať, musí byť extrémne opatrný a nesmie brániť v prejazde iným jazdcom, ktorí sa blížia vyššou rýchlosťou. Ideálne je vrátiť sa na trať mimo ideálnej pretekovej stopy.

2.5.7         Kvalifikácia

V kvalifikácii je každý jazdec zodpovedný za to, aké voľné miesto si nájde, keď začína ostré merané kolo. Auto v ostrom meranom kole nie je povinné uvoľniť stopu rýchlejšiemu autu blížiacemu sa zozadu. Jazdec vo výjazdovom alebo vjazdovom kole do boxov musí uvoľniť stopu autám v meranom kole bez blokovania. Jazdec v meranom kole môže svoju prítomnosť zdôrazniť preblikávaním predných svetiel (svetelná húkačka).

V kvalifikácii je zakázané používať klávesu ESC na návrat do boxov mimo pit zóny. Ak jazdec použije ESC mimo pit zóny, má zakázané vrátiť sa na trať a pokračovať v kvalifikácii. Jeho dovtedajší čas zostáva v platnosti.  V prípade že sa jazdec rozhodne použiť klávesu ESC počas kvalifikácie, musí tak urobiť v bezpečnom priestore ideálne mimo trate resp. jazdnej stopy.

ESC počas kvalifikácie je povolené použiť iba v pit zóne blízko svojho boxového státia za účelom opustenia servera alebo úpravy setupu vozidla.

2.5.8         Predbiehanie o kolo

Jazdec predbiehaný o kolo musí dodržať predvídateľnú pretekovú stopu a pravidelnú rýchlosť. Neprimerané manévre ako predčasné/tvrdšie brzdenie alebo náhla zmena stopy hoci s úmyslom uľahčiť predbehnutie o kolo, sa väčšinou končí nedorozumením a incidentom. Jazdci musia kontrolovať svoje okolie a nebojovať o pozíciu s vozidlom, ktoré je rýchlejšie a o kolo vpredu v poradí. Modré vlajky automaticky ukazuje hra, ich ignorovanie bude potrestané.

2.5.9         Odstúpenie

Na odstúpenie z pretekov je povolené použiť klávesu ESC. Ukončí to tak preteky jazdca. Kvôli internetovému priamemu prenosu sa odporúča počkať aspoň 10 sekúnd po nehode alebo poruche, ktorá neumožňuje pokračovať, a potom použiť ESC. 

2.5.10     Dojazdové kolo (inlap)

Po ukončení pretekov v tzv. „inlape“ nie je dovolené vykonávať iné manévre ako bezpečný dojazd do boxov. Vykonávanie excesívnych oslavných šmykov, „donutov“ alebo narážanie do súperov alebo bariér nie je povolené a bude trestané podľa aktuálneho sadzobníka trestov podľa závažnosti konania.

V prípade že vozidlo nie je možné po skončení pretekov bezpečne dopraviť do boxov,  jazdec môže bezpečne odstaviť vozidlo mimo trate a odísť so servera. Toto je povolené len v naozaj výnimočných prípadoch a aplikácia takéhoto odchodu zo servera bude podrobená vyšetrovaniu.

2.5.11     Pripojenie

Je zodpovednosťou každého jazdca, mať zabezpečené dostatočné a stabilné pripojenie na internet. Získanie výhody z dôvodu zlého pripojenia nie je dovolené. Incidenty zapríčinené lagovaním, budú považované za chybu lagujúceho jazdca. Jazdec s opakovaným zlým pripojením môže byť vylúčený zo sezóny.

2.5.12     Čet v hre

Používanie textového četu v hre je počas kvalifikácie a samotných pretekov zakázané. Hlasový čet v hre (hlasový Discord kanál) je zakázané používať počas kvalifikácie; v pretekoch je povolené používať len na najnutnejšiu komunikáciu s vedením pretekov. 

2.6   Signály vlajok a ich význam

Signály vlajok zobrazuje hra a každý jazdec je povinný mať zapnuté ich zobrazovanie.

2.6.1         Žltá vlajka

Žltá vlajka znamená incident na trati. Je potrebné dodržiavať maximálnu opatrnosť. Počas fázy žltej vlajky je zakázané predbiehať!

2.6.2         Modrá vlajka

Modrá vlajka znamená približovanie sa rýchlejšieho auta zozadu. Zvyčajne sa zobrazí, ak je jazdec vo výjazdovom kole, alebo ho v pretekoch bude predbiehať jazdec rýchlejší o jedno celé kolo. Je potrebné nechať rýchlejšieho jazdca ísť, inak hrozí udelenie trestu.  Ignorovanie modrej vlajky bude znamenať udelenie trestu.

2.6.3         Bieločierna vlajka

Bieločierna vlajka znamená trest v pretekoch. Jazdec je povinný vykonať tento trest podľa pokynov hry.

2.6.4         Čierna vlajka

Čierna vlajka znamená diskvalifikáciu.

2.7   Incidenty a tresty

2.7.1         Definícia incidentov

„Incident“ znamená udalosť alebo sériu udalostí za účasti jedného alebo viacerých jazdcov, alebo konanie akéhokoľvek jazdca, ktoré nahlási športovému komisárovi iný jazdec, ktoré zahŕňa (no nie je obmedzené len na):

 • zapríčinenie kolízie, ktorá znevýhodní súpera
 • vytlačenie jazdca mimo trate
 • nedovolené bránenie v legitímnom predbiehacom manévri iného jazdca
 • nedovolené bránenie inému jazdcovi v prebiehaní
 • nebezpečná jazda
 • používanie textového četu v kvalifikácii alebo pretekoch
 • nedostatok rešpektu, vulgárny alebo nevhodný jazykový prejav smerom k inému jazdcovi, rozhodcovi, športovému komisárovi, organizátorovi alebo divákovi
 • prekročenie ohraničenia trate
 • nebezpečný návrat na trať
2.7.2         Podávanie protestov a nahlasovanie incidentov
2.7.2.1   Podávanie protestov

Ak má niektorý jazdec pocit, že bol v pretekoch znevýhodnený, alebo niektorý jazdec použil nelegálnu výhodu, môže nahlásiť incident rozhodcom na príslušnom Discord kanáli „Podávanie protestov“. 

Protest musí obsahovať:

 • meno jazdca, ktorý porušil pravidlá
 • podujatie a preteky, v ktorých k porušeniu došlo
 • kolo a zákruta, v ktorých sa to stalo
 • Krátky popis incidentu
 • Krátke video incidentu, z minimálne troch uhlov pohľadu (prenosová kamera, zhora a zozadu) zo záznamu pretekov v hre AC

Rôzne incidenty musia byť nahlásené samostatne. Rozhodcovia nebudú posudzovať incidenty bez podaného protestu, ak nešlo o extrémne formy nevhodného správania sa jazdcov.

2.7.2.2   Pravidlá protestov

Jazdec môže reportovať aj incidenty, ktoré sa ho priamo netýkajú. Rozhodcovia nemajú možnosť vidieť úplne všetko, a tak využívajú na posúdenie incidentov oči ostatných jazdcov. Na urýchlenie procesu posudzovania je nutné vyhotoviť video a poslať ho spolu s protestom. 

2.7.2.3   Termín podávania protestov

Protesty musia byť podané v deň pretekov od 22:00 do 22:30. Čas bezprostredne po pretekoch alebo počas nich sa považuje za „čas na schladnutie“. Protesty podané pred alebo po určenom čase budú ignorované.

2.7.2.4   Odvolanie proti trestu

Odvolanie proti udelenému trestu nie je možné.

2.7.2.5   Zásady správania sa a vyjadrenia na obhajobu

Akékoľvek vyjadrenia, ktoré obsahujú neúctivé alebo diskriminačné komentáre smerom k vedeniu pretekov (rozhodcom, športovým komisárom, komentátorom) alebo k iným jazdcom budú ignorované a ich autor bude bezpodmienečne vylúčený z budúcich podujatí DMSK. 

2.7.3         Tresty a penalizácie
2.7.3.1   Zavedenie penalizácií a trestov

V šampionáte „Virtual Octavia Cup 2022“ je možné dostať tresty a časové penalizácie. 

2.7.3.2   Katalóg trestov a penalizácií

Obvyklý trest je +5 sekúnd k výslednému času pretekov.

Ak jazdec porušil pravidlá, no nezískal výhodu, napríklad išiel nebezpečne, spôsobil kolíziu bez straty pozície, prípadne neúmyselnú kolíziu s malou časovou stratou, môže byť trest zredukovaný na varovanie.

Ak jazdec, ktorý porušil pravidlá, skončí v poradí tesne pred incidentom znevýhodneným jazdcom, pozície v konečnom poradí je možné jednoducho vymeniť.

V prípade, že je znevýhodnené veľká skupina jazdcov ako dôsledok kolízie alebo veľmi nezodpovednej či neopatrnej jazdy, trest môže byť zdvojnásobený.

Vážny prípad extrémne neopatrnej jazdy alebo konštantného skracovania trate za účelom získania výhody môže byť časová penalizácia strojnásobená.

V extrémnych prípadoch zámerného podvádzania alebo zámerného spôsobovania kolízií bude jazdec diskvalifikovaný a vylúčený zo všetkých podujatí DMSK. 

2.7.3.3   Ohlasovanie trestov a penalizácií

Športoví komisári a rozhodcovia zverejnia tresty a penalizácie s vysvetlením na príslušnom Discord kanáli.

2.8   Ostatné pravidlá

Ako bolo spomínané vyššie, použitie externého softvéru na získanie výhody nie je povolené.

Pre objasnenie, použitie niektorých programov sa povoľuje, ak sú používané na svoju pôvodnú a deklarovanú funkciu.

Povolené programy:

 • Content Manager
 • Crewchief (odporúčaný)
 • pTracker
 • Softvér ovládačov volantu (napr. Logitech profiler)
 • Dashboard aplikácie zobrazovania údajov palubnej dosky (Simhub a podobné)
 • Nástroje telemetrie a nastavenia (napr. Motec)

2.9   Vysielanie

Online preteky pre viacerých hráčov budú naživo prenášané v rámci vysielania programu Digital Motorsport TV prostredníctvom Youtube kanála so slovenským komentárom Michala Cimbalíka.